Nasze usługi

Nasi Adwokaci i Radcowie Prawni prowadzą sprawy z różnych dziedzin prawa. Specjalizujemy się w:

Prawo gospodarcze:

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, doradztwo gospodarcze, obsługa inwestycji, weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych. Sporządzanie i opiniowanie kontraktów, umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, także spółek we wszystkich rajach podatkowych, rejestracja zmian w KRS;
 • obrót spółkami z całego świata, rajów podatkowych;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed
  Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
 • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne:

 • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo cywilne:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;
 • postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi;
 • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.