Prawnik radzi- dyskryminacja przy awansach

Chciałabym się dowiedzieć jak napisać pozew do sądu pracy o dyskryminacji i nierównym traktowaniu przy awansach?

Pozew kieruje się do sądu pracy czyli wydziału pracy sądu rejonowego właściwego dla pozwanego (czyli pracodawcy) lub właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Pozwanym zawsze jest pracodawca, nawet jak osobą dyskryminującą jest współpracownik czy przełożony. Pozew musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, oznaczenie powoda (imię, nazwisko, adres, pesel) oraz pozwanego (pełne oznaczenie), tytuł „pozew” i określenie żądania czyli np. odszkodowania (jeśli wystąpiła szkoda), żądania zaniechania działań dyskryminujących, żądania zadośćuczynienia w przypadku w przypadku zaistnienia szkody niemajątkowej (czyli krzywdy), żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków (w tym również np. przeproszenia), zapłaty na wybrany cel społeczny. Możliwe jest dochodzenie też innych roszczeń w zależności od okoliczności sprawy np. odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę. Trzeba wskazać również wartość przedmiotu sporu. Jeśli np. domagamy się odszkodowania w wysokości 5.000 zł, wartość przedmiotu sporu to właśnie 5.000 zł. Konieczne jest przytoczenie wszystkich dowodów (np. nazwisk i adresów świadków z przytoczeniem okoliczności, na które mają zeznawać, dokumentów, zdjęć itp.). Należy też uzasadnić swoje żądania czyli w szczególności opisać okoliczności w jakich dochodzi do dyskryminacji i nierównego traktowania, a następnie podpisać pozew i wymienić wszystkie załączniki, które składa się razem z pozwem. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

prawo pracy

Prawnik radzi- prawo pracy

Szanowni Państwo,
Chciałabym zapytać czy w sytuacji zbiorowego zwolnienia przy upadłości firmy, gdy syndyk skraca okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca i zwalnia ze świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia można podjąć pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę w innej firmie od momentu wręczenia wypowiedzenia, który będzie wcześniejszy niż początek okresu wypowiedzenia czy dopiero po upływie terminu wypowiedzenia.
Przykład:
Syndyk zwalnia ze świadczenia pracy w dniu 03.01.2018, wypowiedzenie wręcza na koniec stycznia ze skutkiem od początku lutego. Skraca wypowiedzenie z 3 miesięcy do 1 miesiąca również bez świadczenia pracy. Czy pracę można podjąć od 04.01.2018 czy dopiero od 01.03.2018

PRAWNIK ODPOWIADA:
„Zwolnienie od świadczenia pracy następuje na mocy porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (w tym wypadku syndykiem) lub na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy (w Pani wypadku syndyka) jeśli jest to uzasadnione ekonomicznym interesem, np. w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Jeśli podpisała Pani takie porozumienie lub posiada Pani oświadczenie syndyka o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, nie ma przeszkód aby podjęła Pani zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze czasu pracy. Formalnie jest Pani dalej zatrudniona w aktualnym miejscu pracy, mimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, jednakże nie ma prawnych przeszkód do podejmowania zatrudnienia w dwóch miejscach pracy jednocześnie. Wszak wiele osób korzysta z tego typu rozwiązań w celu uzyskania dodatkowego zarobku.
Na uwadze trzeba mieć też brzmienie umowy o pracę oraz ewentualnych zawieranych porozumień z Pani aktualnym pracodawcą- w sytuacji gdy Pani aktualna umowa o pracę zawiera zakaz konkurencji, tzn. klauzulę, która zabrania Pani pracy u pracodawcy prowadzącego działalność w tej samej lub zbliżonej branży do aktualnego pracodawcy, do momentu upływu terminu wypowiedzenia lub upływu określonego w umowie o pracę terminu, nie może Pani podejmować zatrudnienia u tego typu podmiotów. Nawet w tym wypadku, nic nie stoi jednak na przeszkodzie podjęciu pracy u pracodawcy, który nie świadczy usług konkurencyjnych dla aktualnego pracodawcy.
Podsumowując, co do zasady nie ma przeszkód aby podjęła Pani inne zatrudnienie, przed wyborem kolejnego pracodawcy należy jednak pamiętać o konieczności sprawdzenia czy aktualnie obowiązująca jeszcze umowa o pracę nie zawiera zakazu konkurencji.”